HISTORIJA

Kratki pregled razvoja ustanova za odgoj i obrazovanje slijepih i slabovidnih lica u BiH.  

Zavod za slijepu djecu počinje sa radom još davne 1947. godine sa sjedištem u Sarajevu, ulica Halilbašića, da bi se 1960. godine preselio u montažne barake u ulici Lukavička cesta br. 6 (danas ulica Lukavička br.6), a potom 1975. godine preselio u novoizgrađene objekte u ulici Aleja Branka Bujića br. 22 (danas ulica Aleja Bosne srebrene br. 40).

Srednja škola za slijepa lica počinje sa radom školske 1969/70 godine u barakama u ulici Lukavička cesta br. 6, da bi se uselila u novu zgradu  1975. Godine na istoj adresi. Od 1976. pa sve do 30. 06. 1990. godine Srednja škola za slijepa lica egzistira u sastavu RO Centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje slijepih lica, kao OUR Srednja škola i OUR TMP (Tekstil, metal, plastika). Međutim 30. 06. 1990. godine dolazi do razdvajanja ova dva OUR-a u samostalne radne jedinice.

Donošenjem Zakona o Centru za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu (“Službeni list RBiH” broj 36/94) od 26. 12. 1994. godine raniji Zavod za slijepu djecu nastavlja rad kao Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu (član 1. Zakona).

Uz saglasnost osnivača Centra (Skupština RBiH), a nakon Odluke o prestanku rada Srednje škole za slijepa  i  slabovidna  lica  u  Sarajevu,  donesenu  od  Skupštine  Grada  Sarajeva  broj 01-012-99-6/95. od 28.11.1995. godine, ova škola je sa učenicima, nastavnicima i inventarom ulazi u sastav JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu  u Sarajevu početkom školske 1995/96. godine.

Prve učenike Centar je primio na stalni boravak i školovanje, nakon reintegracije Ilidže u sastav Sarajeva i nužnog osposobljavanje objekta Centra, tokom marta 1997. godine.

Složena djelatnost Centra u svim njegovim segmentima usmjerena je ka jednom cilju: osposobiti slijepu ili slabovidnu osobu za samostalan život i rad. Centar će organizirati i sprovoditi predškolski odgoj i obrazovanje, odgoj i obrazovanje u osovnoj školi i obrazovanje omladine slijepe i slabovidne populacije za sticanje zvanja i zanimanja, te prekvalifikaciju, rehabilitaciju i resocijalizaciju učenika koji su izgubili vid u toku školovanja, odnosno osoba koje su izgubile vid u kasnijoj dobi života u srednjoj školi.

Traži

Najpopularniji članci


© 2017 Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo. All Rights Reserved. Designed By FixIT d.o.o.