Na osnovu člana 143., a u vezi sa članom 146. stav (3) Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17, 30/19 i 33/21), člana 7. Pravilnika o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih škola („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 46/18), člana 157. Pravila JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo i Odluke Školskog odbora o raspisivanju javnog konkursa broj: 05-1713-3-100/22 od 17.10.2022. godine JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo raspisuje

 JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo

Javni konkurs za izbor direktora JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo raspisuje se na mandatni period od četiri godine.

I - NAZIV ŠKOLE SA ADRESOM JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo Ramiza Salčina broj 6

II - USLOVI KOJE KANDIDATI TREBA DA ISPUNJAVAJU Kandidat za direktora dužan je ispunjavati sljedeće uslove:

Opšti uslovi:

a) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države, entiteta ili kantona) u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs,

b) da se na tog kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

c) da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole,

d) da nema privatni finansijski interes u JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo.

Posebni uslovi:

a) da u pogledu stručne spreme ispunjava uslove za nastavnika ili pedagoga u školi,

b) da ima najmanje 8 (osam) godina radnog iskustva i od toga najmanje 5 (pet) godina na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima u stepenu stručne spreme koja se traži za radno mjesto,

c) da ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II  ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa,

d) da ima najmanje stručno zvanje mentora.

Za direktora ne može biti imenovano:

a) lice koje ima smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,

b) lice za koje se odgovarajućom medicinskom procedurom utvrdi da je alkoholičar, odnosno ovisnik o narkoticima,

c) lice za koje se odgovarajućom medicinskom procedurom utvrdi da boluje od zarazne ili duševne bolesti,

d) lice protiv kojeg je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koje se odredbama važećeg Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više.

 

III - DOKUMENTACIJA KOJU SU KANDIDATI OBAVEZNI PRILOŽITI

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

1. Svojeručno potpisanu prijavu na javni konkurs, sa kontakt podacima kandidata (adresa stanovanja, broj telefona i e-mail adresa) i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na javni konkurs,

2. Biografiju (CV),

3. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

5. Izvod iz matične knjige rođenih,

6. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

7. Rješenje o sticanju stručnog zvanja (najmanje zvanje mentor),

8. Dokaz o radnom iskustvu (najmanje osam godina radnog iskustva i od toga najmanje pet godina na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima u stepenu stručne spreme koja se traži za radno mjesto), a koje podrazumijeva rad u nastavi sa VII stepenom stručne spreme, odnosno završenim najmanje II ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa (potvrdu izdaje prethodni poslodavac),

9. Uvjerenje (koje izdaje nadležni sud) da protiv kandidata koji konkuriše za direktora nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više (ne starije od tri mjeseca),

10. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole,

11. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine od dana prijavljivanja na Javni konkurs,

12. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

13. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da nema privatni finansijski interes u školi u JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo,

14. Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da nema smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine,

15. Pisani razvojni plan i program Javne ustanove Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo za mandatni period.

IV - DOSTAVLJANJE PRIJAVE I POTREBNE DOKUMENTACIJE

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog konkursa kandidati dostavljaju poštom preporučeno na adresu: JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo, Ramiza Salčina broj 6, 71000 Sarajevo ili na protokol Centra u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava na javni konkurs za izbor direktora - NE OTVARAJ (otvara Školski odbor).“ Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V - NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA O REZULTATIMA JAVNOG KONKURSA

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve kandidate koji su se prijavili na konkurs o Odluci o imenovanju direktora u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

VI - ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Oslobođenje i na službenoj stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo. Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu Oslobođenje dana 21.10.2022. godine i na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, te ostaje otvoren do 05.11.2022. godine.

VII – VRIJEME NA KOJE SE VRŠI IMENOVANJE DIREKTORA CENTRA:

Imenovanje se vrši na period i u skladu sa Odlukom školskog odbora o imenovanju direktora na osnovu javnog konkursa.

VIII - NAPOMENA

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Direktora imenuje i razrješava Školski odbor JU Centar slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo, uz Saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, na period od 4 (četiri) godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, uz ograničenje od najviše dva uzastopna mandata u istoj školi. Izabrani kandidat će ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) i ovjerenu izjavu kod nadležnog organa da ispunjava uslove utvrđene članom 146. stav (12) tačka a) i b) Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17, 30/19 i 33/21) biti obavezan dostaviti po izboru, a prije imenovanja na funkciju direktora ove Javne ustanove. Izrazi koji se koriste u ovom Konkursu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i na ženski rod.

 

 

 

Traži

Najpopularniji članci


© 2017 Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo. All Rights Reserved. Designed By FixIT d.o.o.