Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g), a u vezi sa članom 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17 i 30/19 i 33/21), člana 4. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač  Kanton Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 12/22), Saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-30-26542-4/22 od 25.03.2022. godine, te Odluke Školskog odbora Javne ustanove Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo, broj: 05-0390-3-100/22 od 04.04.2022. godine, raspisuje se

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta  u  školskoj 2021/2022. godini

 

 

1.  NAZIV, SJEDIŠTE, WEB STRANICA I SLUŽBENI E-MAIL USTANOVE

 

Javna ustanova Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo

Ulica Ramiza Salčina broj 6

71 000 SARAJEVO

www.czsd.edu.ba

e- mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

2.  NAZIV RADNIH  MJESTA

 

1.      nastavnik/ca  likovne kulture... 1 izvršilac - 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2022. godine.

 

3. OPIS POSLOVA I POTREBNI USLOVI PO PRAVILNIKU KOJIM SE REGULIŠE SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Poslovi radnog mjesta radnika pod rednim brojem od 1. utvrđeni su Pedagoškim standardima i normativima za osnovno i srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo, Godišnjim programom rada škole i Pravilnikom o radu Javne ustanove Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo, a u skladu sa nastavnim planom i programom.

3.1. OPIS POSLOVA

  POSLOVI NASTAVNIKA U OKVIRU RADNE SEDMICE - 

- Redovna nastava - norma časova, priprema za nastavu, priprema i ispravka pismenih radova, kontrolnih radova, grafičkih radova, testiranje prema NPiP.

- Ostali poslovi nastavnika u okviru radne sedmice - obavezni prateći poslovi odgojno-obrazovnog rada koji se svrstavaju u normirane poslove i poslove prema potrebama.

- Normirani poslovi: razredništvo (čas odjeljenske zajednice, roditeljski sastanak/informacije, dodatna administracija), stručno usavršavanje, rad u stručnim organima, vođenje sekcije ili drugog oblika van nastavne aktivnosti.

- Nenormirani poslovi: angažovanje prema potrebi: dodatna, dopunska, fakultativna nastava, proizvodni rad, izrada projekata i drugo, konsultacije sa učenicima uz dogovor sa direktorom, dežurstvo i ostali poslovi iz djelokruga rada nastavnika po nalogu direktora, mentorski rad s pripravnikom.

U skladu sa članom 66. stav (1) tačka f) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja poslovi nastavnika mogu uključiti i rad sa učenicima sa teškoćama u razvoju na osnovu individualiziranog prilagođenog programa (IPP).

 

3.2. POTREBNI USLOVI PO PRAVILNIKU KOJIM SE REGULIŠE  SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

 

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/17 i 30/19 i 33/21), Pedagoškim standardima i normativima za osnovno i srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo, Nastavnim planom i programom, Pravilnikom o radu Javne ustanove Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo uslovi koje treba da ispunjavaju kandidati za navedeno radno mjesto su Pravilnikom o radu Javne ustanove Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo na osnovu Nastavnog plana i programa za osnovne škole, Godišnjeg programa rada Centra i Pedagoških standarda i normativa za osnovno i srednje obrazovanje u Kantonu  Sarajevo,

za radno mjesto pod rednim brojem 1.

-          završena Akademija likovnih umjetnosti-nastavnički smjer (VSS) ili I i II ciklus studija likovnih umjetnosti-edukacija likovnih umjetnosti,

-          završen neki drugi smjer na Akademiji likovnih umjetnosti , sa položenom psihološko-pedagoškom grupom predmeta

4. PREDNOST U PRIJEMU U RADNI ODNOS PO POSEBNIM USLOVIMA

Nakon bodovanja na osnovu općih i posebnih kriterija, te nakon provedene kompletne procedure uključujući i intervju, na ukupan broj prethodno ostvarenih bodova u zavisnosti o pripadnosti boračkoj populaciji (branioci i članovi njihovih porodica) dodaju se i dodatni bodovi na način propisan Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima  za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, općinama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo(''Službene novine Kantona Sarajevo'' broj: 37/20 i 22/21), a dodatni bodovi se računaju u skladu sa Instrukcijom o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 38/20 i  28/21).

 

5. MJESTO OBAVLJANJA RADA I RADNO VRIJEME

Mjesto obavljanja rada radnika je u zgradi Javne ustanove Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo na adresi Ramiza Salčina broj 6, Sarajevo, te po potrebi izvan prostorija poslodavca u skladu sa općim i podzakonskim aktima resornog Ministarstva, Kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo, Pravilnikom o radu Centra i Pedagoškim standardima i normativima za osnovno i srednje obrazovanje u Kantonu Sarajevo prema opisu poslova neophodnih za odvijanje procesa rada Centra.

 

Radno vrijeme radnika za  radno mjesto pod rednim brojem 1. ostvaruje se zavisno od rasporeda časova u školskoj 2021/2022. godini i traje u dužini radnog vremena utvrđenog prijavom na PIO/MIO, Kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu Centra i ugovorom o radu radnika.

 

6. IZNOS OSNOVNE PLAĆE

Osnovna plaća radnika čini vrijednost koeficijenta složenosti poslova utvrđenog Kolektivnim ugovorom (u skladu sa stečenim zvanjem) umnožen sa utvrđenom osnovicom za plaću.

Osnovna plaća radnika navedenih pod rednim brojem  1. iznosi 1221,00 KM, 1254,00 KM, 1.287,00 KM ili 1353,00 KM i zavisi od stečenog stručnog zvanja radnika, a procentualno radnom vremenu koje radnik ostvaruje.

 

7. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Javni konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objave Obavještenja o raspisanom javnom konkursu   u dnevnom listu „Oslobođenje“, koji je objavljen dana 08.04.2022. godine.

Krajnji rok za prijavu na javni konkurs je 16.04.2022. godine.

Obavještenje o raspisanom Javnom konkursu je objavljeno u dnevnim novinama ''Oslobođenje'' dana 08.04.2022. godine, a kompletan tekst konkursa je objavljen na službenoj internet stranici Javne ustanove Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo naznačenoj u tački 1. ovog konkursa i putem službenog maila Centra dostavljen Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ radi objavljivanja na njihovim službenim internet stranicama uz naznaku isteka roka za prijavu na ovaj konkurs i ostat će objavljen na službenoj internet stranici Centra u čitavom periodu roka prijave.

 

8. TELEFON KONTAKT OSOBE ZADUŽENE ZA DAVANJE DODATNIH OBAVJEŠTENJA

Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 033/473-019.

 

 

9. ADRESA NA KOJU SE PRIJAVE PODNOSE I NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova Javnog konkursa dostaviti preporučeno putem pošte ili lično putem protokola Centra na adresu: Javna ustanova Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo, ulica Ramiza Salčina broj 6, 71 000 Sarajevo, sa naznakom  ''Prijava na Javni konkurs na poziciju (navesti ime i prezime, adresu, poziciju/e za koju/e je  raspisan javni konkurs)'' NE OTVARAJ-OTVARA KOMISIJA''

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

10. DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU

Kandidati su dužni dostaviti:

 

10.1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA (kopije ili ovjerene kopije)

a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs s kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata (adresa, broj telefona, e-mail adresa), tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs;

b) diploma/uvjerenje/svjedodžba/ o stečenoj stručnoj spremi;

c) izvod iz matične knjige rođenih;

d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

e) saglasnost da se obavijesti iz člana 22.  Pavilnika  dostavljaju elektronskom poštom na adresu koju je kandidat naveo u prijavi na javni konkurs (Obrazac saglasnosti je sastavni dio Pravilnika).

f) druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto, a koji su navedeni u konkursu.

 

10.2. DODATNA DOKUMENTACIJA (kopije ili ovjerene kopije)

a) uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;

b) uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu provedenom na stručnom osposobljavanju u ustanovi;

c) uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu i ostvarenom radnom stažu na poslovima asistenta u nastavi;

d)uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu i ostavrenom radnom stažu na poslovima nastavnika u produženom ili cjelodnevnom boravku redovne škole;

e) uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

f) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji službe za zapošljavanje koju/e izdaje Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca);

g) o sticanju posebnog stručnog zvanja koje izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, odnosno propisom koji se primjenjuje na teritoriji Bosne i Hercegovine, kojim je stečeno zvanje na osnovu isih kriterija i u istoj proceduri kao u navedenom pravilniku;

h) potvrda o posebnom priznaju UNSA;

i) diploma/uvjerenje o stečenom akademskom zvnanju;

j) uvjerenje/rješenje nadležnih organa o pripadnosti boračkoj populaciji i to:

   1)  uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog borca i nestalog branioca;

   2) rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida-

        poginulog, umrlog i nestalog branioca i uvjerenje o učešću u oružanim

        snagama za šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca, rješenje o

        priznatom svojstvu  ratnog vojnog invalida;

   3) dokaz o bračnoj zajednici sa ratnim vojnim invalidom;

   4) rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja;

   5) uvjerenje o učešću u oružanim snagama;

   6) uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida;

   7) rješenje o priznatom pravu na invalidninu ili mjesečni novčani dodatak ili

       uvjerenje o učešću u oružanim snagama koje izdaje općinska služba za boračko-

       invalidsku zaštitu odnosno grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze

       prema mjestu prebivališta ne starije od šest mjeseci;

k) uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednja 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci).

 

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju konačne  Odluke o izboru radnika.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove navedene u Javnom konkursu bit će obavljena provjera radnih i stručnih sposobnosti, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni u skladu i na način naveden u članu 20. Pravilnika.

U prijavi naznačiti adresu prebivališta, broj telefona i e-mail adresu radi komunikacije koja će se obavljati elektronskim putem.

Kandidati iz člana 19. st. (8) i (9) Pravilnika će na način naveden u članu 20. Pravilnika biti obaviješteni o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, a ukoliko bez opravdanja ne pristupe istoj izgubit će pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.

Izabranom kandidatu se dostavlja preliminarna odluka o prijemu u radni odnos u skladu sa članom 22. stav (2) Pravilnika.

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u  srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“,  broj: 12/22).

 

Nakon konačnosti Odluke iz člana 22. stav (5), odnosno iz člana 23. Pravilnika, izabrani kandidati dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima škole (originale ili kopije ovjerene od strane nadležne općinske službe), nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

 

 

Priloženi dokumenti, nakon okončanja konkursne procedure, mogu se na lični zahtjev preuzeti putem protokola Centra svakim radnim danom od 10:00 do 12:00 sati u roku od 15 (petnaest) dana od dana okončanja konkursne procedure.

 

U skladu sa novim web standardima, redizajnirana je web stranica JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo,

Za nostalgičare postaviti ćemo  thumbnail od stare web stranice

Radujemo se budućoj saradnji, želimo puno sreće Vaš Fixit tim.

Traži

Najpopularniji članci


© 2017 Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo. All Rights Reserved. Designed By FixIT d.o.o.