USTAV

 1. USTAV KANTONA SARAJEVO

ZAKONI

 1. OKVIRNI ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU BIH – 2003
 2. ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU KS – 2017
 3. ZAKON O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU 2017
 4. IZMJENE ZAKONA O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU 2017
 5. IZMJENE ZAKONA O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU 2019
 6. IZMJENE ZAKONA O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU 2020
 7. IZMJENE ZAKONA O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU 2021
 8. IZMJENE ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU KS – JULI 2019
 9. IZMJENE ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU 2021
 10. ZAKON O BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA BIH – 2017
 11. IZMJNE ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH 2020
 12. ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH KS – 2015
 13. ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA BiH 39/14
 14. IZMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA 2022
 15. KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KS SEPTEMBAR 2022
 16. ISPRAVKA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA KS 2022

PODZAKONSKI AKTI – PRAVILNICI

 1. PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI ZA SREDNJE OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO – 2004
 2. IZMJENE I DOPUNE PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO – 2008
 3. IZMJENE I DOPUNE PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE – SEKRETARI 18.02.2021.
 4. IZMJENE PEDAGOŠKI STANDARDI ZA SREDNJE OBRAZOVANJE 2020
 5. IZMJENE PEDAGOŠKOG STANDARDA 2022
 6. PRAVILNIK O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA JANUAR 2019
 7. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA – FEBRUAR 2019
 8. PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA SNKS 2021
 9. PRAVILNIK O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO 24/18
 10. PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PRAČENJU VREDOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO 2020
 11. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA MATURE U GIMNAZIJI, UČITELJSKOJ, UMJETNIČKOJ, TEHNIČKOJ I SRODNOJ ŠKOLI 12/17
 12. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA MATURE U GIMNAZIJI, UČITELJSKOJ, UMJETNIČKOJ, TEHNIČKOJ I SRODNOJ ŠKOLI 16/17
 13. PRAVILNIK O IZVOĐENJU FERIJALNE PRAKSE 5/18
 14. PRAVILNIK O ISHRANI UČENIKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KANTONA SARAJEVO 2/18
 15. PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI IZLETA EKSKURZIJA KOLE U PRIRODI 2022
 16. PRAVILNIK O INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU 32/19
 17. PRAVILNIK O OCJENJIVANJU, NAPREDOVANJU I STICANJU STRUČNIH ZVANJA ODGAJATELJA, PROFESORA/NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM, SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA 19/04
 18. PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA 
 19. IZMJENE PRAVILNIKA O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA 2001
 20. IZMJENE PRAVILNIKA O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA 2004
 21. PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU ODGAJATELJA, PROFESORA/NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM, SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA 19/04
 22. PRAVILNIK SA KRITERIJIMA ZA PROGLAŠAVANJEM RADNIKA SA ČIJIM RADOM JE POTPUNO ILI DJELIMIČNO PRESTALA POTREBA U OS I SSS 2022
 23. PRAVILNIK S KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U OSNOVNIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA 2022
 24. PRAVILNIK S KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U SREDNJIM ŠKOLAMA 2022
 25. PRAVILNICI O IZMJENAMA PRAVILNIKA S KRITJERIJIMA O PRIJEMU RADNIKA U ŠKOLAMA
 26. PRAVILNIK O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO 42/17
 27. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO 23/18
 28. PRAVILNIK O IZBORU, KRITERIJIMA ZA IZBOR, NADLEŽNOSTIMA I RADU DIREKTORA SREDNJIH ŠKOLA 46/18
 29. PRAVILNIK O INTERNOJ EVALUACIJI ZNANJA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA I EKSTERNOJ PROCJENI ZNANJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO 15/18
 30. PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O INTERNOJ EVALUACIJI ZNANJA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA 2018
 31. PRAVILNIK O NEOPRAVDANOM IZOSTAJANJU S NASTAVE KS 2-20
 32. PRAVILNIK  O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NEOPRAVDANOM IZOSTAJANJU S NASTAVE 2020
 33. PRAVILNIK O POLAGANJU ISPITA U SREDNJIM ŠKOLAMA 29-1995
 34. PRAVILNIK O FORMI I SADRŽAJU JAVNIH ISPRAVA U OBRAZOVANJU ODRASLIH SNKS 2022
 35. PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU I IZVOĐENJU PRAKTIČNE NASTAVE I LABORATORIJSKOG RADA U SREDNJIM ŠKOLAMA U KANTONU SARAJEVO 3-20 SA OBRASCIMA
 36. PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU ZA VOZAČA MOTORNIH VOZILA BIH – 2012
 37. UPUTSTVO ZA UPIS UČENIKA KOJI SU DOŠLI IZ DRUGIH SREDNJIH ŠKOLA U EMIS WEB SISTEM
 38. PRAVILNIK O POLAGANJU EKSTERNE MATURE 2018
 39. PRAVILNIK O NOSTRIFIKACIJI EKVIVALENCIJI INOSTRANIH OBRAZOVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI
 40. IZMJENE PRAVILNIKA O POLAGANJU EKSTERNE MATURE
 41. IZMJENE PRAVILNIKA O POLAGANJU EKSTERNE MATURE
 42. PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA I ČUVANJA ANDRAGOSKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE 2022

 

ŠKOLSKI DOKUMENTI

 

1. PRAVILA CENTRA

2. PRAVILA CENTRA - IZMJENA I DOPUNA

3. IZMJENE PRAVILA CENTRA

4. PRAVILNIK O RADU

5. IZMJENE PRAVILNIKA O RADU

6. PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU

7. PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

8. PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA ROBA I USLUGA

9. PRAVILNIK O KUĆNOM REDU

10. PRAVILNIK O INTERNOM PRIVALJIVANJU KORUPCIJE 

11. POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKOG ODBORA

Štamparija za knjige na brajevom pismu i drugi materijal na nastavu

Centar ima printere i drugu opremu za izradu brajevih knjiga i drugog materijala za slijepe i slabovidne. Za više informacija molimo vas kontaktirajte Dragana Kecmana na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. ili na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Mobilna služba i rana intervencija

 

 Nastavnici iz Centra pružajui pomoć i podršku djeci s problemima sa vidom u cijeloj zemlji. Pomažemo učenicima, roditeljima, nastavnicima. Djeca sa problemima vida koja idu u druge škole lili još ne idu u školu mogu doći kod nas na intenzivne treninge u pojedinim oblastima.  Naši nastavnici mogu doći u posjetu i rad sa djecom u dogovoru sa roditeljima i školama. Za više informacija kontaktirajte Samiju Bajramović: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručne službe Centra

 Osim redovnih poslova u osnovnoj i srednjoj školi,  odgojnog rada i drugih aktivnosti, naša škola pokušava pružiti djeci i druge neophodne vježbe i treninge. O svim zdravstvenim problemima, redovnim pregledina, potrebnim trerapijama stara se medicinska služba.

Poslove oko upisa djece, kontakte sa centrima za socijalni rad i druger poslove vodi socijalna radnica. Školski pedagog osim redovnih poslova pomaže i djeci u predškolskom odgoju koja još nisu u školi, djeci u drugim školama ili njihovim roditeljima. Orijentacija i mobilitet su redovna i obavezna aktivnost za svu djecu kojoj je to pootrebno. Radi se individualno u i van škole. Fizikalna terapija je organizirana u okviru praktične nastave naših fiziopterapeuta u srednjoj školi. Djeca dolaze na vježbe, masaže, kondicone treninge i slično.

Druge službe

Centar je kompleksna ustanova koja osim redovne nastave ima i nternat, medicinsku službu, štampariju, kabinet za fizikalnu terapiju, kuhinju, vešeraj, vrt... Učenici imaju zdravstzvenu zaštitu sa dežurnim medicinskim sestrama, redovne potrebne kontrole i preglede, terapije. Hrana se kuha svaki dan, tri glavna obroka, svježa i ukusna i dvije užine. Sobe u srednjoj školi su dvokrevetne a u osnovnoj četverokrevetne. Uslovi su više nego pristojni. Imao velike prostore napolju, dnevne boravke i tv sale na više mjesta, brzi internet na dvadesetak računara, kompjutere u svakoj učionici, fitnes sobu, vanjsko igralište, staze za šetanje, kuglanu za slijepe (vanjsku)... Centar ima i četiri automobila (dva kombija) za sve obrazovne, zdravstvene i druge svrhe.

Kratki pregled razvoja ustanova za odgoj i obrazovanje slijepih i slabovidnih lica u BiH.  

Zavod za slijepu djecu počinje sa radom još davne 1947. godine sa sjedištem u Sarajevu, ulica Halilbašića, da bi se 1960. godine preselio u montažne barake u ulici Lukavička cesta br. 6 (danas ulica Lukavička br.6), a potom 1975. godine preselio u novoizgrađene objekte u ulici Aleja Branka Bujića br. 22 (danas ulica Aleja Bosne srebrene br. 40).

Srednja škola za slijepa lica počinje sa radom školske 1969/70 godine u barakama u ulici Lukavička cesta br. 6, da bi se uselila u novu zgradu  1975. Godine na istoj adresi. Od 1976. pa sve do 30. 06. 1990. godine Srednja škola za slijepa lica egzistira u sastavu RO Centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje slijepih lica, kao OUR Srednja škola i OUR TMP (Tekstil, metal, plastika). Međutim 30. 06. 1990. godine dolazi do razdvajanja ova dva OUR-a u samostalne radne jedinice.

Donošenjem Zakona o Centru za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu (“Službeni list RBiH” broj 36/94) od 26. 12. 1994. godine raniji Zavod za slijepu djecu nastavlja rad kao Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu (član 1. Zakona).

Uz saglasnost osnivača Centra (Skupština RBiH), a nakon Odluke o prestanku rada Srednje škole za slijepa  i  slabovidna  lica  u  Sarajevu,  donesenu  od  Skupštine  Grada  Sarajeva  broj 01-012-99-6/95. od 28.11.1995. godine, ova škola je sa učenicima, nastavnicima i inventarom ulazi u sastav JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu  u Sarajevu početkom školske 1995/96. godine.

Prve učenike Centar je primio na stalni boravak i školovanje, nakon reintegracije Ilidže u sastav Sarajeva i nužnog osposobljavanje objekta Centra, tokom marta 1997. godine.

Složena djelatnost Centra u svim njegovim segmentima usmjerena je ka jednom cilju: osposobiti slijepu ili slabovidnu osobu za samostalan život i rad. Centar će organizirati i sprovoditi predškolski odgoj i obrazovanje, odgoj i obrazovanje u osovnoj školi i obrazovanje omladine slijepe i slabovidne populacije za sticanje zvanja i zanimanja, te prekvalifikaciju, rehabilitaciju i resocijalizaciju učenika koji su izgubili vid u toku školovanja, odnosno osoba koje su izgubile vid u kasnijoj dobi života u srednjoj školi.

Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu je ponudio slijedeću stručnu pomoć inkluzivnoj nastavi djece sa oštećenjima vida:

 

 • podršku stručnog kadra, izrada individualnih programa za djecu
 • oprema, prilagođavanje knjiga i tekstova
 • posjete i pomoć u školama i kućama radi što boljeg organiziranja radnog i životnog prostora (svjetlo, nagib stola, raspored sjedenja u razredu...)
 • razne rehabilitacione tretmane (vježbe što boljeg korištenja vida, brajevo opismenjavanje, korištenje specijaliziranih software-a, orijentaciju i mobilitet, pomoć u učenju i sl.)
 • upoznavanje nastavnika iz redovnih škola sa specifičnostima rada sa djecom sa oštećenjem vida u Centru.

 

 

Ovim putem Vas želimo uputiti na saradnju sa Centrom ukoliko se u Vašoj školi obrazuju djeca sa oštećenjima vida.

Traži

© 2017 Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo. All Rights Reserved. Designed By FixIT d.o.o.